Tanulmányi Szabályzat – Sportedző Átképző Tanfolyam

Magyar Kézilabda Szövetség, Nemzetközi Edzőképző Központ(NEK)

Tanulmányi Szabályzat
MKSZ–NEK Sportedző Átképző Tanfolyam

 

Jóváhagyta a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége

Budapest, 2017. október

Preambulum
A Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban: MKSZ) Elnökségének határozata alapján az Országos Képzési Jegyzékben (továbbiakban: OKJ) nyilvántartott kézilabdaedző – tanfolyamokon szerzett végzettséggel rendelkező edzőknek különbözeti vizsgát kell tenni. Az átképző tanfolyam lebonyolításának érdekben a Nemzetközi Edzőképző Központ (továbbiakban: NEK) a következő Tanulmányi Szabályzatot (továbbiakban: TSZ) alkotta meg.

A tanfolyam leírása

1. A tanfolyam lebonyolítója: Magyar Kézilabda Szövetség

2. A tanfolyam elnevezése: MKSZ–NEK Sportedző Átképző Tanfolyam (továbbiakban: tanfolyam).

3. A tanfolyam formája: Levelező, résztvevők általi költségtérítéssel.

4. Tanfolyam költségek: Minden, az oktatással és vizsgáztatással kapcsolatos költség a résztvevőt terheli.

5. Képzési idő: 7 hónap (2017. október – 2018. április)

6. A képzés időrendi tervezete:

Szorgalmi időszak: 2017. október – 2018. április

Vizsgaidőszak: 2018. április – július

• elméleti vizsga: 2018 – április – május

• gyakorlati vizsga: 2018 – június – július7.

7. Képzési apparátus: A képzést az MKSZ sportigazgatója, egyben a NEK igazgatója szervezi,  koordinálja és vezeti, annak adminisztrációját az általa felkért oktatásszervezők végzik.

8. Képzési célok: A képesítést megszerzett szakember ismerje és tudja alkalmazni az MKSZ által előírt korosztályos képzési követelményeket, ismerje a képzés során alkalmazandó edzéselméleti módszereket és képes legyen gyakorlati edzésvezetésre.

9. Jelentkezés

1. A képzést a MKSZ–NEK hirdeti meg az MKSZ honlapján.

2. A résztvevők internetes formában jelentkezhetnek 2018. február 8.-ig. Eddig kell megvenni a tananyagokat is!

3. A felvételről a Tanulmányi vezető értesíti a résztvevőket.

4. A jelentkezés a tananyag kiváltásával, díjának (bruttó 5000 Ft) befizetésével válik hivatalossá/elfogadottá.

10. Bemeneti követelmény: Kézilabda sportedző OKJ-s végzettség.

11. Beiratkozás

1. A jelentkezők a Tanulmányi szabályzat elektronikus módon történő elfogadásával és a tananyag díjának befizetésével válnak a képzés résztvevőivé.

2. A beiratkozásról visszaigazolást, a befizetésről hivatalos számlát kapnak a résztvevők.

3. A beiratkozási feltételeknek eleget tevő jelentkezők a képzés teljes jogú résztvevőivé válnak, rájuk a Tanulmányi szabályzat, a tanfolyam helyéül szolgáló intézmény (MKSZ, Egyetem, aktuális külső helyszín, stb.) szabályzata, valamint az államilag elismert, hatályban lévő jogi szabályzók érvényesek.

4. Beiratkozást követően a tandíj visszafizetésére a képzést szervező / lebonyolító MKSZ-nek nincs módja, kivéve, ha a képzés a szervezők hibájából elmarad, illetve ha a meghirdetett képzés az eredetitől lényegesen eltér, és emiatt a résztvevő írásban bejelenti, hogy a résztevői jogviszonyát megszünteti.

12. A vizsgára történő felkészülés módja: Valamennyi edző részére az MKSZ–NEK, az erre a célra fejlesztett keziedzo.hu honlapon tananyagot hozott létre.

Tananyag: 

1. Korosztályokra bontott szakmai követelményrendszer

2. A kézilabdázók felkészítésének edzéselméleti összefüggései

A résztvevőknek önálló módon kell felkészülniük a vizsgákra.

13. A számonkérés követelményei

1. Elméleti vizsga: 6 hónapos felkészülést követően a résztvevők az általuk megjelölt vizsgahelyen számolnak be elméleti felkészültségükről (2018. április-május).a.

Lebonyolítási módja: A résztvevő a két elméleti tananyagból 30 kérdéses vizsgasort kap, melyre központi helységben maximum 45 perc alatt elektronikus módon válaszolnia kell

Értékelési módja: A megadott helyes válaszok száma az összkérdés szám legalább 61%-át el kell, hogy érje.

2. Gyakorlati vizsga: sikeres elméleti vizsgát követően a résztvevők edzésvezetési gyakorlat teljesítésével igazolják alkalmasságukat a gyakorlati edzői munkára (2018. június-július).

a. Lebonyolítás módja: A résztvevő, az előre megadott témákból, tételhúzást követően egy maximum 15 perces edzésrészt mutat be a többi résztvevő demó csapatként történő közreműködésével.

b. Értékelés módja: A gyakorlati vizsga érdemjegye 1-5-ig terjedhet.

3. A két vizsga átlageredményének az elégséges szintet el kell érnie. Amennyiben vagy az elméleti vagy a gyakorlati vizsga elégtelen, úgy a résztvevő összesített átlaga is elégtelen.

4. A vizsga időpontjairól és helyszíneiről, valamint lebonyolítási módjáról a résztvevőket legkésőbb 30 nappal előtte tájékoztatni kell.

5. A vizsgát követően az eredményről legkésőbb 5 munkanapon belül a résztvevőt értesíteni kell.

6. A résztvevővel történő kapcsolattartás módja elektronikus úton, e-mailen történő levelezés.

7. Elégtelen vizsgát követően a résztvevő az elméleti vizsgán legfeljebb kétszer, a gyakorlatin legfeljebb egyszer tehet javító vizsgát.

8. A javító vizsga helyéről és idejéről a résztvevőt legalább 5 munkanappal a vizsga előtt tájékoztatni kell.

9. A vizsga eredménye: megfelelt/ nem felelt meg.

14. A végzettség igazolása
Sikeres elméleti és gyakorlati vizsgákat követően az MKSZ–NEK a résztvevő részére a végzettségét igazoló oklevelet állít ki, ami a „C” kategóriájú működési engedély kiváltására jogosít.

15. Oklevél

1. A vizsgakötelezettségek sikeres teljesítése alapján az oktatást szervező intézet a jelölt számára a szakképesítés megjelölését is tartalmazó oklevelet állít ki. Az oklevelet az MKSZ–NEK igazgatója írja alá.

2. A két vizsga átlageredménye alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni:

a) kiváló (4,51 – 5,00);

b) jó (3,51 – 4,50);

c) közepes (2,51 – 3,50);

d) elégséges (2,00 – 2,50).

3. Az oklevelet magyar nyelven kell kiállítani.

4. A külföldi felhasználás elősegítése érdekében a résztvevő kérésére angol nyelvű oklevélmelléklet adható ki, amely a tanulmányi kötelezettségek legfontosabb adatairól és a tanulmányi eredményekről ad tájékoztatást. Az oklevél melléklet kiállítását a résztvevőnek kell kérvényezni.

5. Az oklevélmelléklet kiállítására a Térítési és Juttatási Szabályzat díj fizetését írhatja elő.

6. A képzésről kiállított oklevél – jogszabályban meghatározottak szerint – munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít.

16. A képzettséggel betölthető munkakörök: A sikeres vizsgákat teljesítő résztvevők az EHF képzési rendszere szerinti II. fokozatot szerzik meg. Ezzel a képesítéssel, a „C” – Licensz” követelményeinek megfelelve az egységesített európai edzőképzési rendszert elfogadó és adaptáló országokban (RINCK Konvenció) edzői tevékenységet végezhetnek. (A működési engedély érvényességét illetően az EHF és az MKSZ által meghatározott szabályzók az irányadóak.)

17. A tanulmányi ügyekben eljáró bizottságok és személyek

a) Az MKSZ–NEK a résztvevők tanulmányi, felvételi, vizsga- és adminisztratív ügyeinek intézésére állandó bizottságokat hoz létre.

b) Az állandó bizottságok mandátuma egy tanfolyam idejére szól.

c) A bizottságok feladatait, tevékenységi- és hatáskörét a NEK igazgatója javaslatára az MKSZ Elnöksége állapítja meg.

d) Az állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak személyére a NEK igazgatója tesz javaslatot. A bizottságok összetételéről az MKSZ Elnöksége dönt.

e) A bizottságok megbízatásuk ideje alatt munkájukról legalább félévenként egy alkalommal a NEK igazgatójának kötelesek beszámolni.

f) A bizottságok a jogszabályok szabta határidőt betartva kötelesek megválaszolni a hozzájuk beadott kérvényeket.

18.Tanulmányi Bizottság

1. A résztvevők felvételi, tanulmányi és vizsgaügyeiben a Tanulmányi Bizottság (továbbiakban itt: bizottság) jár el. A bizottság döntési jogköre a

a) méltányossági kedvezmény véleményezésére,

b) egyéb tanulmányi ügyek elbírálásáraterjed ki.

2. A bizottság elnökét és annak tagjait a NEK igazgatója javaslatára az MKSZ Elnöksége választja meg.

3. A bizottság legalább 3, de legfeljebb 5 főből áll, melyek közül az egyik fő a testület elnöki feladatait látja el.

4. A bizottsági határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a résztvevő annak bírósági felülvizsgálatát kérheti.

19. Tanulmányi vezető

1. Az a személy, aki az MKSZ Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a tanfolyam szervezési feladatait koordinálja és vezeti, vagy akit az MKSZ sportigazgatója Tanulmányi vezetőként megbíz.

2. Döntési jogköre a tantárgyi követelmények meghatározására és méltányossági kérelmek elbírálására terjed ki.

20. Résztvevői jogviszony

1. Az a személy, aki a képzésre felvételt nyert, az adott tanfolyamra résztvevői jogviszonyt létesíthet.

2. A résztvevői jogviszony a beiratkozással jön létre és az utolsó vizsga napjáig, az elbocsátás, az intézményből való kizárás, illetve a résztvevői névsorból való törlés napjáig tart.

3. A tanfolyamra történő beiratkozással a résztvevő kinyilvánítja, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség és a vizsgát lebonyolító Egyetem szabályait valamint a Tanulmányi Szabályzat rá vonatkozó előírásait ismeri és betartja.

4. A tanfolyam időtartama alatt a résztvevőnek a tanulmányait be kell fejeznie.

5. A beiratkozás a beiratkozási időszakban történik, amit a Tanulmányi Bizottság által elfogadott tanítási rend határoz meg.

6. A résztvevő köteles az adataiban bekövetkező változásokat haladéktalanul közölni az oktatásszervezővel. Ennek elmulasztásából származó hátrányokat viselni köteles.

7. A résztvevő a tanfolyamra való beiratkozást és a tanulmányai folytatásához kapcsolódó fizetési kötelezettség teljesítését követően jogosult:

a) a tanrendben meghatározott tárgyakból vizsgát tenni,

b) tájékoztatást kapni a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről,

c) szabad véleménynyilvánításra,

d) javaslattal élni és kérdést intézni a képzés vezetőihez és erre harminc napon belül érdemi választ kapni,

e) további (párhuzamos) résztvevői jogviszonyt létesíteni.

8. Megszűnik a résztvevői jogviszony,

a) ha a résztvevő bejelenti, hogy megszünteti a résztvevői jogviszonyát, a bejelentés napján,

b) az adott képzési ciklus utolsó napján,

c) a kizárás fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján.

9. A képzést végző intézmény egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a résztvevőnek a résztvevői jogviszonyát, aki:

a) a tanfolyami leírásban meghatározott számú tantárgyakat igénybe vette, és tanulmányait nem fejezte be.

21. Tantárgyi követelmények

1. A Tanulmányi szabályzat tájékoztatást ad a résztvevőknek a konkrét tantárgyi követelményekről és teljesítésük feltételeiről. A szabályzat tartalmazza:

a) a tanfolyami és vizsga követelményeket,

b) a kötelező tananyagot és az ajánlott irodalmat,

c) a sikertelen teljesítés javításának módját és lehetőségeit,

d) a tanfolyam lezárását jelentő ellenőrzési formát (elméleti – gyakorlati vizsga).

2. A tantárgyi követelmények elkészítéséért a Tanulmányi vezető a felelős. A tájékoztatóban foglaltakat az adott oktatási időszakban nem lehet megváltoztatni.

22. A vizsgák rendje, a vizsgaidőszak

1. A vizsgák letételére a vizsgaidőszak szolgál. A vizsgaidőszak 2018 áprilisától, 2018 júliusáig tart.

2. A vizsgák helyét és időpontját a Tanulmányi vezető jelöli ki.

3. A vizsgarendet és a vizsgaidőpontokat a vizsgaidőszak megkezdése előtt legalább 30 nappal a résztvevők tudomására kell hozni.

4. A vizsgára a résztvevőknek a NEK oktatásszervezőnél kell jelentkezni meghatározott módon és időpontig. A jelentkezést legkésőbb a vizsga megkezdése előtt huszonnégy órával vissza lehet vonni.

5. A választott vizsgaidőpontban a résztvevőknek a vizsgán meg kell jelennie.

6. A vizsgáról való távolmaradás esetén a vizsgalapra a „nem jelent meg” bejegyzés kerül, ami az adott vizsgalehetőségek számát csökkenti.

7. Vizsgára jelentkezés nélkül a résztvevő nem vizsgázhat.

8. A vizsgák kiírásáért és a kiírt vizsgák megtartásáért a Tanulmányi vezető a felelős.

9. Az ismétlővizsgát a Térítési és Juttatási Szabályzatban (ld. 1. számú melléklet) előírt vizsgaismétlési díj befizetése után lehet letenni a vizsgaidőszakra kiírt időpontokban.

10. Az egy napon vizsgáztatható minimális és maximális résztvevői létszámot a Tanulmányi vezető határozza meg.

11. A vizsgára jelentkezés határideje a vizsga kezdetét megelőzően huszonnégy órával lejár. A vizsgára nem jelentkezők, a távolmaradók és a vizsgaismétlők kedvéért az oktatást szervező intézet nem köteles növelni az előzetesen kiírt vizsgaalkalmak számát.

12. A résztvevő a vizsgaidőszak befejezéséig a tantárgyakból maximum kétszer javítóvizsgát tehet.

23. Méltányosság gyakorlása

1. A résztvevő kérésére, a Tanulmányi Bizottság méltányosságot gyakorolhat.

2. Tanulmányi ügyekben – a tanulmányok teljes ideje alatt – csak egy alkalommal gyakorolható méltányosság.

3. Méltánylást érdemlő esetben rendelkezni kell az engedély feltételeiről, és utalni kell arra, hogy a továbbiakban méltányossági alapon kedvezmény nem adható.

24. Jogorvoslati lehetőségek

1. A Tanulmányi Bizottság a résztvevővel kapcsolatos döntéseit írásban, a résztvevő által írásban közölt e-mail címre címzett e-mail útján közli a résztvevővel. Az olyan döntéseket, amelyekkel szemben jogorvoslatnak, vagy bírósági felülvizsgálatnak van helye, tértivevényes postai küldeményként kell közölni.

2. A résztvevő a Tanulmányi Bizottság döntése ellen, amennyiben a jogorvoslatra jelen Tanulmányi Szabályzat lehetőséget ad, a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet. A résztvevő jogorvoslati kérelmét és annak indoklását írásban, e-mail útján nyújthatja be a Tanulmányi Bizottsághoz, a Tanulmányi Vezetőnek címezve. A jogorvoslati eljárásban a résztvevő, továbbá meghatalmazottja járhat el.

3. A jogorvoslati kérelem tárgyában az MKSZ Szakmai és Versenybizottsága dönt.

4. A döntést határozatba kell foglalni, és meg kell indokolni. A döntés előtt a résztvevőt kérésére meg kell hallgatni.

5. A másodfokú döntés ellen jogorvoslatért bírósági eljárást lehet kezdeményezni.

25. Záró rendelkezések, kapcsolat más szabályzatokkal

Jelen szabályzat értelmezéséről a Tanulmányi Vezető jogosult állásfoglalás kibocsátására.

1.sz melléklet

Térítési és Juttatási Szabályzat

 

(Az MKSZ-NEK Sportedző Átképző Tanfolyam Tanulmányi Szabályzatainak 1. számú melléklete)

(Megjegyzés:  A tanfolyammal kapcsolatos bárminemű kifizetés és befizetés során az MKSZ gazdasági vezetőjének pénzügyi előírásai az irányadóak.)

  1. A tandíjat – a résztvevői létszám valamint az vizsgák száma/ költségek figyelembevételével az MKSZ Elnöksége határozza meg.
  2. Az MKSZ számlájára történő bankkártyás befizetésekről a gazdasági vezető / ügyintéző elismervényt állít ki.

MKSZ által fizetendő juttatások illetve az MKSZ részére fizetendő térítések

Ssz Tétel Egységár (bruttó Ft)
1. Tananyag díj 5.000 Ft
2. Elméleti vizsgadíj 5.000 Ft
3. Gyakorlati vizsgadíj 5.000 Ft
4. Pótvizsga díj 2.000 Ft

Jóváhagyta:

Magyar Kézilabda Szövetség

Budapest, 2017. október