ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PREAMBULUM

Magyar Kézilabda Szövetség Magyarországon hivatalosan bejegyzett országos sportági szakszövetség, amely kézilabda-sportágban kizárólagos jelleggel látja el a sportról szóló 2004. évi I. törvényben, valamint más jogszabályokban meghatározott feladatokat és gyakorolja a különleges jogosítványokat.

Magyar Kézilabda Szövetség elkötelezett céljául tűzte ki a magyarországi kézilabda-edző képzés fejlesztését, nemzetközi elvárásoknak való megfeleltetését. Ebből következően a Magyar Kézilabda Szövetség Nemzetközi Edzőképző Központja (NEK) egységesített két féléves alap- illetve középfokú kézilabda edzői tanfolyamot, valamint MKSZ-NEK online átképzés tanfolyamot hirdet, mely képzések sikeres abszolválását követően a résztvevők meghatározott képesítést szereznek, mely további bővebb tudást biztosító magasabb fokú képzéseken való részvételre jogosítanak.

Magyar Kézilabda Szövetség által a www.keziedzo.hu oldalon kínált alap,- illetve középfokú kézilabda edzői tanfolyamok, illetve MKSZ-NEK átképzés online tanfolyama a Magyar Kézilabda Szövetség Sportigazgatója által irányított és a Magyar Kézilabda Szövetség Szakmai Albizottsága, valamint a Nemzetközi Edzőképző Központ (NEK) által szervezett olyan, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) nem szereplő képesítések, amelyek sikeres teljesítése eredményeként dokumentum kiadására kerül sor.

Az alap,- és középfokú kézilabda edző tanfolyamok, valamint az MKSZ-NEK átképzés online tanfolyama a Magyar Kézilabda Szövetség KÉZILABDA EDZŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEK kiadásáról és tartalmáról szóló Licencszabályzatban meghatározott módon és tartalommal a kézilabda edző tevékenységhez szükséges kompetencia megszerzését, a kézilabda edzői tudás fejlesztésére irányulnak.

Alap,- és középfokú edző tanfolyamok, illetve az MKSZ-NEK átképzés online tanfolyama a Magyar Kézilabda Szövetség úgynevezett szabad piaci képzései, miáltal a képzésekre nem terjed ki a felnőttképzésről szóló a 2013. évi LXXVII. törvény hatálya.

I. Általános rendelkezések

 

I.1.      Szolgáltató adatai

Név:                            Magyar Kézilabda Szövetség

Rövidített név:            MKSZ

Székhely:                    1087, Budapest Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím:           1087, Budapest Könyves Kálmán krt. 76.

Telefonszám:              +3614354200

E-mail cím:

Nyilvántartási szám:   01-07-0000019

Adószáma:                  18161777242

Vezetve a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásában.

I.2.      Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), olyan a felek által egyedileg előre meg nem tárgyalt, egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, szerződési feltételek, amelyek tartalmazzák a Magyar Kézilabda Szövetség, mint szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) által üzemeltetett és fenntartott www.keziedzo.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: weboldal) használatára, a weboldal keretében nyújtott tanfolyamok igénybevételére vonatkozó általános szerződési és részvételi feltételeket. ÁSZF összefoglalja a szolgáltató és a tanfolyamon résztvevők, arra jelentkezők (a továbbiakban: résztvevő) jogait és kötelezettségeit, az adott tanfolyamra való jelentkezés feltételeit, illetve minden olyan kérdést, amelyet a jogviszony jellege megkíván, és amelyeket a jogszabályi rendelkezések kötelezően előírnak.

I.3.      Résztvevő a szolgáltató által nyújtott tanfolyamok igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezéseinek megismerését követően jogosult. Amennyiben a résztvevő az ÁSZF tartalmát megismerte és annak valamennyi pontjával egyetért, úgy a weboldalon történő regisztrációját követően, illetve azzal egyidejűleg a tanfolyamon való részvételének megerősítésével (a továbbiakban: jelentkezés) az ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Szolgáltató által kínált tanfolyamok jelentkezésre kizárólag a www.keziedzo.hu weboldalon történő regisztrációt követően van lehetőség az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően.

A szerződéskötés technikai lépésének részleteit az ÁSZF III. pontja tartalmazza.

I.4.    Szolgáltató és a résztvevő között tanfolyamon való részvételre vonatkozó szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, miáltal a szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, mely utólag a résztvevő által hozzáférhető. A szerződés nyelve magyar. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

I.5.    Szolgáltató kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • a sportról szóló 2004. évi I. törvény;
 • a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;
 • továbbá a Magyar Kézilabda Szövetség Licencszabályzatának rendelkezései az irányadók. A Lincenszszabályzat közvetlenül elérhető a https://keziedzo.hu/hasznos-infok/ címen;
 • egyebekben a Magyar Kézilabda Szövetség – Nemzeti Edzőképző Központ Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, amely jelen ÁSZF 1. és 2. számú elválaszthatatlan részét képező mellékletei;
 • Magyar Kézilabda Szövetség – Nemzeti Edzőképző Központ Térítési és Juttatási Szabályzata, amely az ÁSZF 3. számú melléklete.

II. Értelmező rendelkezések; az ÁSZF hatálya

II.1.     Szolgáltató és a résztvevő rögzítik, hogy jelen ÁSZF alkalmazásában

(1) szolgáltató: a Magyar Kézilabda Szövetség, amely biztosítja www.keziedzo.hu weboldal működtetését, az általa nyújtott tanfolyamokon a részvételt az ÁSZF-ben meghatározott módon, a megszerzett képesítést igazoló dokumentum kibocsátását, ezáltal a tanfolyamok igénybevételének résztvevők érdekeit szolgáló törvényes lehetőségét.

(2) résztvevő: kezilabdaedzo.hu online felületén a szolgáltatóval elektronikus úton szerződést kötő jogképes természetes személy, aki a szolgáltató által meghirdetett és kínált kézilabda edző tanfolyamokra részt vesz, azt elvégzi és sikeres képesítést szerez.

(3) képzési regisztráció: a szolgáltató által fenntartott keziedzo.hu weboldal felületén a szolgáltató által kínált alap,- illetve középfokú kézilabda edző tanfolyam, az MKSZ-NEK átképzés online tanfolyama lényeges paramétereire, a tanfolyam értékesítésének feltételeire, tanfolyam helyszínére, a tanfolyam bemeneti követelményeinek igazolására, a tanfolyam képzési díjára vonatkozó a szolgáltató és a résztvevő között elektronikus úton létrejött szerződés.

(4) képzési díj: szolgáltató által előre meghatározott és közzétett, előre fizetendő a tanfolyamon való részvételnek, a tanfolyam teljes tananyagának, a tanfolyam eredményes befejezését követő dokumentum kiállításának költségét is magában foglaló ellenérték, melynek megfizetése a képzési regisztráció leadásával egyidejűleg esedékes és a tanfolyamon való részvétel, valamint a képzési regisztráció érvényes leadásának előfeltétele.

(5) tanfolyam: Alapfokú Edzői Tanfolyam, Középfokú Edzői Tanfolyam, MKSZ-NEK Átképzés Online Tanfolyam.

(6) oktatási óra: Szolgáltató által kínált tanfolyam tervezett oktatási óráinak száma, mely ténylegesen 45 perc oktatási időtartamot jelent.

(7) oktatási napok: Szolgáltató által jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban a képzési keretszám teljesülését követően megállapított és közzétett azon oktatási napok, amelyeknek a szolgáltató tanfolyami tanterv szerinti elméleti és gyakorlati oktatást tart a képzési rendszerben megállapított tartamba illeszkedően.

(8) képzési keretlétszám: Szolgáltató által előzetesen meghirdetett azon eredményes képzési regisztrációt leadott résztvevők összességét megállapító szám, amelynek elérése esetén a tanfolyamot a szolgáltató lefolytatja.

(9) képzési helyszín: tanfolyam előre meghirdetett helyszíne, ahol a képzéshez kapcsolódó gyakorlati és elméleti oktatás a szolgáltató által előre meghirdetett időpontban és tartamban megvalósul.

(10) opcionális helyszín: ÁSZF V. pontjában rögzített esetben a szolgáltató a résztvevő által képzési regisztrációkor megadott opcionális helyszínen tart tanfolyamot, amely a résztvevő által választott képzési helyszíntől eltérő, ugyanakkor a résztvevő által a tanfolyam lebonyolítás megfelelő.

(11) bemeneti követelmények: Érvényes képzési regisztráció leadásának feltétele, mely magában foglalja azon követelményeket és feltételeket, amelyet az adott tanfolyamon való részvétel előfeltétele. Bemeneti követelmények fennállását a résztvevő köteles igazolni az ÁSZF III. pontjában meghatározottak szerint és módon. Bemeneti követelmények igazolásának teljesítése az érvényes képzési regisztráció leadásának feltétele.

(12) szolgáltatás: keziedzo.hu online felületen a szolgáltató által kínált és meghirdetett alap,- illetve középfokú kézilabda edző tanfolyamok, valamint az MKSZ-NEK átképzés online tanfolyama megjelölt díjának fejében történő értékesítése, a tanfolyamon való részvétel biztosítása, a tanfolyam lebonyolítása és a eredményessége esetén a tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum kibocsátása és a résztvevő részére történő átadása.

II.2.     ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi résztvevőre és szolgáltatóra illetve képviselőikre, jogutódjaikra, valamint a jogszabályi rendelkezések alapján a közöttük létrejött jogviszonyra tekintettel érintett harmadik személyekre.

Az ÁSZF rendelkezéseit minden keziedzo.hu online felületen leadott képzési regisztrációra alkalmazni kell, azzal hogy a képzési regisztrációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Résztvevő a képzési regisztrációja során a szolgáltatóval létrejövő jogviszonyára elfogadja az ÁSZF vonatkozó rendelkezéseit, ekként önmagára és a tanfolyamra vonatkozóan kötelező érvényűnek tekinti.

ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni képzési regisztrációval kapcsolatban résztvevőt és szolgáltatót megillető jogok és kötelezettségek tekintetében is.

ÁSZF határozatlan időre szól, közzétételét követően lép hatályba, akként hogy hatályában módosításáig, illetve visszavonásáig fennmarad.

II.3.     ÁSZF egyoldalú módosításának jogát a szolgáltató fenntartja, erre tekintettel indoklást mellőzve jogosult rendelkezéseit megváltoztatni. A módosításról, illetve a módosításokkal egységes szerkezetben közzétett ÁSZF-ről a résztvevőket hatályba lépését megelőző legalább 8 nappal korábban tájékoztatja.

III.      Szerződéskötés technikai lépései, képzési regisztráció

III.1.   Szolgáltató alap,- illetve középfokú kézilabda edzői tanfolyamokat, illetve MKSZ-NEK átképzés online tanfolyamát kínálja oly módon, hogy a www.keziedzo.hu online felületen a „Képzési Rendszer” menüpont alatt az adott tanfolyam részletes leírását, a bemeneti követelményeket, oktatási órák számát, oktatási napokat, tanfolyam típusát, és az oktatási helyszíneket közzéteszi. Felek rögzítik, hogy a tanfolyamok leírását, a képzési rendszer ismertetését jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Tanulmányi és Vizsgaszabályzatok tartalmazzák.

Résztvevő a képzési regisztrációt megelőzően köteles a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatokat áttanulmányozni, az adott tanfolyamra vonatkozó elvárásokat, követelményeket megismerni. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzési regisztráció leadásának feltétele a képzési rendszerek teljeskörű résztvevő általi megismerése.

III.2.   Résztvevő egy adott tanfolyamra a jelentkezését a www.keziedzo.hu online felületen a „Képzési regisztráció” gombra kattintva, érvényes képzési regisztráció útján adhatja le 2017. augusztus 11. napjáig. 2017. augusztus 11. napját követően az online felületen képzési regisztráció nem adható le.           

III.3.   Képzési regisztráció során a résztvevő köteles megadni nevét, születési nevét, születési helyét is idejét, anyja nevét, nemét, elektronikus levelezési címét, telefonszámát, felhasználói nevét, jelszavát, lakcímét, legmagasabb iskola végzettségét, az általa választott képzési helyszínt, és választása szerint az opcionális helyszínt, valamint azt, hogy a tanfolyam által mely licenc megszerzését kívánja. Képzési regisztráció feltétele továbbá, hogy a résztvevő szakmai önéletrajzot is közöljön a szolgáltatóval, melyet szintén elektronikus úton köteles a felületen feltölteni és a szolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

III.4.   Résztvevő tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a résztvevő által a képzési regisztráció során megadott végzettségi adatokra tekintettel automatikusan biztosít tanfolyam választási lehetőséget. Amennyiben a résztvevő az adott tanfolyam bemeneti követelményei körében elvárt végzettséggel nem rendelkezik, úgy a tanfolyamon nem vehet részt.

III.5.   Adott tanfolyamra vonatkozó bemeneti követelményeknek való megfelelést, a résztvevő az ezt alátámasztó okiratok elektronikus utón történő feltöltésével igazolja a szolgáltató felé, azzal hogy ezen okiratokat a szolgáltató ellenőrizi, melyről a résztvevőt az ÁSZF-ben meghatározott módon tájékoztatja.

III.6.   Érvényes képzési regisztráció benyújtásának feltétele, hogy a résztvevő a szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeinek, és Adatvédelmi Szabályzatának tartalmát teljeskörűen megismerje, elfogadja, magára nézve kötelező érvényűnek tekintse.

III.7.   Amennyiben a képzési regisztráció során a résztvevő által közölt adatok hibásak, hiányosak, úgy a szolgáltató az érvényes képzési regisztráció benyújtását megelőzően a képzési regisztráció űrlap hibáit közli. Érvényes képzési regisztráció benyújtására a közölt hiányosság pótlása, és hibák javítása nélkül nincs mód, melyet a résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával elfogad.

III.8.   Érvényes képzési regisztrációt a résztvevő az „ELKÜLD” gombra kattintva adhat le, melyet követően jogosult az keziedzo.hu online rendszer felületét, mint felhasználó használni, és a bemeneti követelmények szolgáltató általi ellenőrzése után, az érvényes képzési regisztrációt követően a képzési díjat, valamint a képzési félévi díjat a keziedzo.hu online rendszeren keresztül az erre külön rendszeresített „KÉPZÉSI DÍJ MEGFIZETÉSE” pont alatt bankkártyás fizetéssel megtéríteni.

III.9.   Résztvevőnek a képzési regisztráció bármely szakaszában, de legfeljebb az érvényes képzési regisztráció benyújtásáig joga és lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a „KÉPZÉSI REGISZTRÁCIÓ” felület újratöltésével, ismételt lehívásával, vagy a rendszerből való kilépéssel.

III.10. Szolgáltató tájékoztatja a résztvevőt, hogy a képzési regisztráció során az általa tévesen, hiányosan és/vagy pontatlanul megadott adatokra, végzettségre és bemeneti követelményekre visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az résztvevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel.

III.11. Szolgáltató az érvényes képzési regisztrációt annak megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az résztvevő képzési regisztrációjának elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül résztvevőhöz nem érkezik meg, a résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Képzési regisztrációt és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az résztvevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

III.12. Szolgáltató a képzési regisztrációkat minden munkanap reggel 8 órától délután 16 óráig dolgozza fel. Amennyiben a résztvevő képzési regisztrációját a feldolgozásra megállapított időpont után küldi el, úgy a szolgáltató azt a következő munkanap igazolja vissza.

 

IV. Bemeneti követelmények

IV.1.   Résztvevő tudomásul veszi, hogy a tanfolyamon való részvételre kizárólag a szolgáltató által előzetesen megszabott és közzétett „bemeneti követelmények” igazolását követően van mód.

IV.2.   Szolgáltató a bemeneti követelmények igazolása kapcsán résztvevő által rendelkezésre bocsátott, és a képzési regisztrációkor feltöltött dokumentumokat legkésőbb 2017. augusztus 11. napjáig ellenőrzi.

IV.3.   Amennyiben a résztvevő a tanfolyam bemeneti követelményeit megfelelően igazolta, úgy arról a szolgáltató a résztvevőt külön nem értesíti, melyből következően a résztvevő jogosult és egyben köteles a képzési díjat az ÁSZF V. pontjában meghatározott időben és módon megfizetni.

IV.4.   Ha a résztvevő a bemeneti követelmények igazolására szolgáltató rendelkezésére bocsátott okiratai nem megfelelőek, ily módon a résztvevő a tanfolyam bemeneti követelményeinek nem felel meg, úgy arról a szolgáltató a résztvevőt a képzési regisztrációkor megadott elektronikus levelezési címén haladéktalanul, de legkésőbb 2017. augusztus 14. napjáig értesíti, és a képzési regisztrációt törli az online felületről.

V. Képzési díj megtérítése

V.1.     Résztvevő köteles a tanfolyam kezdetétől félévente a tanfolyamra előzetes meghirdetett időpontig féléves képzési díjat fizetni.

A résztvevő tudomásul veszi, hogy jelen esetben részletfizetésre nincs lehetőség.

Résztvevő az érvényes képzési regisztráció leadását követően 2017. augusztus 14. napjától kezdődően legkésőbb 2017. augusztus 18. napjáig köteles az keziedzo.hu weboldal „KÉPZÉSI DÍJ MEGFIZETÉSE” felületén a tanfolyam előre meghatározott összegű félévre vonatkozó díját bankkártyás online fizetési mód útján megtéríteni.

Szolgáltató tájékoztatja a résztvevőt, hogy a képzési díj megfizetésére kizárólag online bankkártyás fizetés útján van mód, azzal, hogy a szolgáltató képzési díj megfizetésére kialakított rendszere kizárólag a K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

V.2.     Képzési díj megfizetése kapcsán a résztvevő kijelenti, hogy tudomással bír arról a tényről, hogy a tanfolyamon való részvétel, a tanfolyam elvégzését követő képesítés megszerzésének feltétele a tanfolyam képzési díjának folyamatos megfizetése, ily módon a jogviszony folyamatos fenntartása.

Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a résztvevő egy adott félévre megállapított képzési díjat megfizetni elmulasztja, úgy a tanfolyamot a továbbiakban nem folytathatja a szolgáltató jogosult a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal, indokolással írásban megszüntetni.

V.3.     Tanfolyam féléves képzési díjának, valamint az adott tanfolyamra vonatkozó vizsgadíjakat, ezek megtérítésének határidejét, a térítési összegeket az ÁSZF 3. melléklete tartalmazza.

V.4.     Szolgáltató a résztvevő részére a képzési díj megfizetésének igazolására, a képzési regisztrációt követően teljesített félévi képzési díj-részről elektronikus számlát állíthat ki az résztvevő által megadott email címre. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően a résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy számára a szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására szolgáltatóhoz intézett egyértelmű beleegyezés visszavonására irányuló nyilatkozattal van lehetőség.

VII.     Képzési keretlétszám

VII.1.  Résztvevő tudomásul veszi, hogy a tanfolyamra vonatkozóan a szolgáltató képzési keretlétszámot állapít meg. Amennyiben a tanfolyamra jelentkező résztvevők száma eléri a megállapított és keziedzo.hu online felületen előzetesen közzétett képzési keretlétszámot, úgy a szolgáltató köteles a tanfolyamot jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint lebonyolítani. Amennyiben az adott tanfolyamra jelentkezők száma a keretlétszámot nem éri el, úgy azt a szolgáltató jogosult haladéktalanul elektronikus levél útján közölni a résztvevővel. Ebben az esetben a szolgáltató és a résztvevő között a képzési regisztráció, ily módon a jogviszony nem jön létre.

 

VII.2.  Arról, hogy a tanfolyamra megállapított keretlétszám nem éri el a szolgáltató által előzetesen megszabott létszámot a szolgáltató haladéktalanul a résztvevőt a képzési regisztráció során megadott elektronikus levél útján értesíti, egyben közli, hogy a résztvevőnek nincs képzési díj fizetési kötelezettsége, a képzési regisztráció a keretlétszámra figyelemmel érvénytelen.

VII.3.  Amennyiben a résztvevő a képzési regisztráció alkalmával opcionális helyszínt adott meg, és a résztvevő által opcionális helyszínként feltűntetett helyszínen a tanfolyamra meghatározott keretlétszámú résztvevő érvényes képzési regisztrációt nyújtott be, úgy arról a szolgáltató haladéktalanul értesíti a résztvevőt. Ebben az esetben résztvevő az opcionális helyszínen megszervezett tanfolyamon vehet részt, melyet a keziedzo.hu online felületre való belépés útján történő visszaigazolással erősíthet meg. Amennyiben a résztvevő az opcionális helyszín szerinti tanfolyamon való részvételi szándékát nem erősíti meg, úgy a szolgáltató jogosult a résztvevőt közvetlenül elektronikus levél útján a nyilatkozattételre felhívni. Ennek eredménytelensége esetén a szolgáltatónak a képzési regisztrációt nem áll módjában elfogadni.

 

 

VIII.   Tanfolyamokra vonatkozó speciális és általános szabályok; a résztvevő jogai és kötelezettségei

 

VIII.1. Szolgáltató a tanfolyamokat a keziedzo.hu online felületen közzétett időpontban az adott tanfolyamra előírtak szerinti helyen és időben és képzési és vizsgadíjon, valamint tartamban bonyolítja le. Szolgáltató köteles a tanfolyamokat oly módon megszervezni, és lebonyolítani, ahogy azt a képzési regisztrációt megelőzően meghirdette.

VIII.2. Az MKSZ-NEK Alapfokú Edzői Tanfolyamra az alábbi általános szabályok vonatkoznak:

 • Képzési idő: két félév
 • Bemeneti követelmény: érettségi bizonyítvány
 • Megszerezhető képesítés: Alapfokú Kézilabda Edző
 • Képzési idő: 2 félév (188 tanítási óra),
 • Tanévkezdés: 2017. szeptember
 • Képzési típus: levelező, költségtérítéses
 • Képzési díj: Nettó 110.000 Ft / félév, amely tartalmazza a jelentkezéskor fizetendő 10.000 Ft-os regisztrációs díjat.
 • Választható oktatási helyszínek:
 • Budapest – Testnevelési Egyetem
 • Debrecen – Debreceni Egyetem
 • Eger – Eszterházy Károly Egyetem
 • Nyíregyháza – Nyíregyházi Egyetem
 • Pécs – Pécsi Tudományegyetem
 • Szeged – Szegedi Tudományegyetem
 • Szombathely – ELTE Savaria Egyetemi Központ
 • Oktatási napok: félévente 12 hét, heti 8 óra, levelező tanrend szerint, hétvégén vagy este.

Tanfolyamnak az adott helyszínre vonatkozó sajátosságairól, így az oktatás pontos helyéről, idejéről, az oktatási napokról a félév beosztásáról a szolgáltató a kezdiedzo.hu online felületen történő közzététel útján tájékoztatja a résztvevőt.

VIII.3. Az MKSZ-NEK Középfokú Edzői Tanfolyamra az alábbi általános szabályok vonatkoznak:

 • Képzési idő: két félév (163 tanítási óra)
 • Bemeneti követelmény: BSC testnevelő tanár szakon elvégzett 4 sikeresen teljesített félév vagy az MKSZ-NEK Alapfokú Edzői Tanfolyam teljesítése. (Beszámított tantárgyak: Balesetmegelőzés- elsősegélynyújtás, Biokémia, Biomechanika, Edzéselmélet I.-II., Élettan, Gimnasztika I.-II., Humánbiológia, Kézilabdázás I.-II., Kutatási alapismeretek, Mozgásfejlődés és mozgásfejlesztés, Mozgásos játékok, Mozgástanulás és mozgásszabályozás, Sportanatómia I.-II., Sportélettan és terhelésélettan, Sportpedagógia, Sportpszichológia, Sportszociológia, Testkultúra elméleti ismeretek.)
 • Megszerezhető képesítés: Középfokú Kézilabda Edző
 • Tanévkezdés: 2017. szeptember
 • Képzési típus: levelező, költségtérítéses
 • Képzési díj: Nettó 110.000 Ft / félév, amely tartalmazza a jelentkezéskor fizetendő 10.000 Ft-os regisztrációs díjat
 • Választható oktatási helyszínek:
 • Budapest – Testnevelési Egyetem
 • Debrecen – Debreceni Egyetem
 • Eger – Eszterházy Károly Egyetem
 • Nyíregyháza – Nyíregyházi Egyetem
 • Pécs – Pécsi Tudományegyetem
 • Szeged – Szegedi Tudományegyetem
 • Szombathely – ELTE Savaria Egyetemi Központ
 • Oktatási napok: fél évente 12 hét, heti 8 óra, levelező tanrend szerint, hétvégén vagy este.

Tanfolyamnak az adott helyszínre vonatkozó sajátosságairól, így az oktatás pontos helyéről, idejéről, az oktatási napokról a félév beosztásáról a szolgáltató a kezdiedzo.hu online felületen történő közzététel útján tájékoztatja a résztvevőt.

VIII.4. MKSZ-NEK Online Átképzési Tanfolyam

 • Bemeneti feltétel: OKJ sportedző tanfolyam teljesítése.
 • Megszerezhető képesítés: EHF által elismert „C” licensz
 • képzési idő: 11 hónap
 • Tanfolyamkezdés: 2017. szeptember
 • Tanfolyam típusa: online
 • Képzési díj: 20 000 ft / képzés, amely tartalmazza a jelentkezéskor fizetendő 10 000 Ft-os regisztrációs díjat, illetve a 2*5000 Ft-os online-, és gyakorlati vizsgadíjat.

VIII.5. Résztvevők jogosultak a tanfolyam gyakorlati és elméleti oktatásán részt venni, a tanfolyam befejezésével záróvizsgát tenni, melynek eredményessége esetén a megszerzett képesítést igazoló okiratot megszerzik.

VIII.6. Résztvevők a tanfolyammal kapcsolatos tájékoztatást, a tanfolyamra vonatkozó követelményrendszert közvetlenül elérhetik a keziedzo.hu online felületén a képzési regisztráció során létrehozott felhasználói felületen.

VIII.7. Résztvevők tudomásul veszik, hogy a tanfolyam eredményes elvégzésének feltétele, hogy a résztvevő a meghirdetett órák legalább 80 %-án részt vegyen. Amennyiben a résztvevő igazolatlan hiányzása több, úgy a résztvevő tanfolyamon érvényes záróvizsgát nem tehet.

VIII.8. Résztvevő jogosult jogviszonyát legfeljebb 1 évig szüneteltetni. Résztvevői jogviszony szünetelését követően jogosult a tanfolyamot folytatni, ugyanakkor a résztvevő tudomásul veszi, hogy az adott meghirdetett tanfolyamra is irányadó a keretlétszám. Ebből adódóan a résztvevőnek vállalnia kell azt a kockázatot, hogy a szünetelés után azon képzési helyszínen, amelyen tanulmányait megkezdte szünetelést követő évben, félévben képzés nem indul. Ebben az esetben a résztvevő jogosult az általa választott legközelebb képzési helyszínen, a tanfolyamon részt venni. Résztvevők jogaira és kötelezettségeire, tanfolyamokra és elvárásokra egyebekben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezéseiben meghatározottak az irányadók.

                                                                                             

IX. MKSZ-NEK Átképzés Online Tanfolyamra vonatkozó különös szabályok

 

IX.1.   Szolgáltató tájékoztatja a résztvevőt, hogy az MKSZ-NEK Átképzés Online Tanfolyama esetén az ÁSZF VIII. pontjában meghatározott rendelkezéseket jelen pontban rögzítetteknek megfelelő eltéréssel kell alkalmazni.

IX.2.   Szolgáltató MKSZ-NEK Átképzés Online Tanfolyama tananyagát a félév kezdetét követő 10 napon belül a keziedzo.hu weboldal online felületén teszi közzé. Résztvevő az online közzétett tanagyagot közvetlenül a weboldalra – felhasználó neve és jelszava megadását követően – történő belépés után érheti el és töltheti le.

IX.3.   Amennyiben valamely szolgáltató által vállalt tananyag, oktatási segédlet, vagy bármely más tanfolyammal összefüggősben felmerülő közlés a keziedzo.hu weboldalon nem kerül közzétételre, úgy a résztvevő jogosult a szolgáltató írásban felhívni a teljesítésre. Ha a közzététel elmaradása, valamely informatikai problémára vezethető vissza úgy azt a szolgáltató haladéktalanul köteles kijavítani.

IX.4.   Résztvevő tudomással bír arról a tényről, hogy a MKSZ-NEK Átképzés Online Tanfolyama online tanfolyam, így a szolgáltató által képzési keretlétszám nem kerül megállapításra.

IX.5.   MKSZ-NEK Átképzés Online Tanfolyama gyakorlati és elméleti részből álló záróvizsgájának elméleti részét a résztvevő ugyancsak online, a keziedzo.hu weboldalon történő bejelentkezést követően teheti meg. Gyakorlati vizsga azonban fizikai megjelenést igényel, melynek eredményes teljesítése nélkül a képesítés nem szerezhető meg. A gyakorlati vizsga idejét és helyét a szolgáltató a keziedzo.hu felületen történő közzététel útján közli a résztvevőkkel. Gyakorlati vizsga helye minden esetben igazodik a tanfolyam helyéhez.

 

X. A résztvevőt megillető elállási, vagy felmondási jog

X.1. Szolgáltató tájékoztatja a résztvevőt, hogy a felek között létrejött szerződés megkötését követő tizennégy napon belül – érvényes képzési regisztráció után, a képzési díj megfizetését követően – indokolás nélküli egyoldalú elállási jog vagy felmondási jog illeti meg.

X.2.  Résztvevő elállási vagy felmondási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak szerint a Korm. rendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Szolgáltató a nyilatkozat-mintát közvetlenül közzéteszi a https://keziedzo.hu/hasznos-infok/ oldalon.

Résztvevő egyértelmű nyilatkozatának tekinthető, ha a résztvevő elállást, vagy a felmondást

 • a képzési regisztrációval egyidejűleg megadott elektronikus levelezési címéről a szolgáltató keziedzo@keziszovetseg.hu elektronikus levelezési címre közvetlenül megküldi. Szolgáltató a résztvevő elállásáról szóló elektronikus üzenetet haladéktalanul köteles visszaigazolni köteles.
 • a szolgáltató posta címére írásban tett jognyilatkozata útján megküldi, ebben az esetben a résztvevőnek címzettként az MKSZ-NEK Irodát kell megadnia. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a szolgáltató nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

X.3.  Szolgáltató a résztvevő elállását vagy felmondását, minden esetben annak kézbesítését követő 48 órán belül visszaigazolja. Szolgáltató a résztvevő határidőben gyakorolt elállása, vagy felmondása esetén, arról való tudomásszerzést követő tizennégy napon belül visszatéríti a résztvevő által ellenszolgáltatásként megfizetett képzési díj-részt, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

X.4.   Szolgáltató a résztvevő elállása vagy felmondása esetén a résztvevőnek visszajáró képzési díjat a résztvevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Résztvevő kifejezett beleegyezése alapján a szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a résztvevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

X.5.  Szolgáltató a szolgáltatását nyújtását kizárólag az ÁSZF X.1. pontjában meghatározott határidő lejárta előtt nem kezdi meg, ily módon  résztvevő köteles megtéríteni a szolgáltató ésszerű költségeit. Ennek keretében a résztvevő kijelenti, hogy a szolgáltató az ÁSZF jelen pontjában a Korm. rendelt vonatkozó rendelkezéseiről tájékoztatta.

X.6.    Résztvevő tudomásul veszi, hogy az ÁSZF X.1. pontjában meghatározott határidőt követően jelen szerződéstől nem állhat el a szolgáltatás jellegére tekintettel a Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdése a) pontja alapján elveszíti.

X.7.   Résztvevő ugyanakkor jogosult jelen szerződést felmondással 2017. október 01. napjáig egyoldalúan indokolás nélkül megszünteti, ezáltal a tanfolyamra vonatkozó jelentkezését visszavonhatja. Ebben az esetben a szolgáltató a megfizetett díjakat köteles visszatéríteni. A résztvevő jogviszonyának megszüntetésére egyebekben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései az irányadóak.

XI. Panaszkezelés és a vitarendezés szabályai

XI.1.   Résztvevő a képzési regisztrációval, a tanfolyammal kapcsolatban felmerülő panaszát e-mailen, postai úton írásban, vagy személyesen a szolgáltató 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76. szám alatt található székhelyén, illetve az adott tanfolyam oktatási helyszínen az arra kijelölt személy előtt szóban teheti meg. Tanfolyam oktatási helyen kijelölt szóbeli panaszok kezelésével megbízott személyek listáját a szolgáltató a honlapján teszi közzé. Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot nem működtet, ily módon a telefonos panaszkezelésre nincs mód.

Szolgáltató a hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt székhelyén, vagy az adott oktatási helyszínen a szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az résztvevőnek átadja,
 • postai úton, vagy elektronikus levél útján közölt panasz esetén azt a résztvevőnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

Szolgáltató az írásbeli panaszt köteles olyan formában visszaigazolni, mint ahogy az megérkezett. Szolgáltató a panasz a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az résztvevőhöz eljusson. Ha a panaszt a szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

XI.2.   Résztvevő a panaszában tényszerűen köteles a panasz okát és ezzel kapcsolatos igényét megjelölni.

XI.3.   Amennyiben a szolgáltató a résztvevő panaszát megalapozatlannak tartja, arról haladéktalanul értesíti. Ha a résztvevő a panaszában foglaltakat a szolgáltatói állásponttól függetlenül fenntartja, úgy a felek a közöttük kialakuló vitát elsősorban békés úton kötelesek rendezni.

XI.4.   Amennyiben a szolgáltató és a résztvevő között esetlegesen fennálló jogvita a szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a résztvevő részére:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben résztvevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 • Résztvevő Békéltető testülethez fordulhat.

Szolgáltatás minőségével, a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a résztvevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:​

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

 • Résztvevő jogainak érvényesítése céljából bírósághoz fordulhat.

Résztvevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, 2018. január 01. napjától kezdődően pedig a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerin

XII.   Szerződésszegés és következményei

XII.1.  ÁSZF rendelkezéseinek megszegését jelenti bármely feleket terhelő kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása. Aki a szerződés vagy a képzési regisztráció megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény (vis maior) okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Jelen ÁSZF értelmezése során – többek között – vis maiornak tekintendő a távközlési hálózat hibájából eredő üzemzavar is.

XII.2.  Szolgáltató jogosult a résztvevővel fennálló képzési regisztrációt azonnali hatályú felmondással megszüntetni, amennyiben a résztvevő a féléves képzési díj fizetési kötelezettségének a meghatározott határidőben nem, vagy nem teljes mértékben tesz eleget. Szolgáltató azonnali hatályú felmondása esetén a résztvevő szerződésszegéssel szolgáltatónak okozott valamennyi kárt köteles megtéríteni.

XII.3.  Résztvevő az ÁSZF rendelkezéseinek szolgáltató általi súlyos megszegése esetén jogosult a képzési regisztrációt azonnali hatállyal e-mailben, vagy tértivevényes postai küldeménnyel egyoldalúan megszüntetni. Szolgáltató súlyosan megsérti az ÁSZF rendelkezéseit, amennyiben a résztvevő képzési regisztrációja, és képzési díj megtérítése ellenére az adott tanfolyamot nem bonyolítja le, a képesítés megszerzését a résztvevő részére nem biztosítja.

XIII.   Szerzői jog

XIII.1. Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései értelmében a szolgáltató által üzemeltett www.keziedzo.hu internetes weboldalon szereplő valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll.  E vonatkozásban a védelem kétséget kizáróan kiterjed a weblapon közzétett képek, adatok, információk, programalkotások, forráskódok a weboldal grafikai megjelenése és grafikai elemei, képzések tananyaga, és egyéb tanfolyammal összefüggésben feltöltött dokumentumra. Weboldalon feltüntetésre kerülő adatok és információk kizárólag a tanfolyamon való részvételt, és jelentkezést, tanfolyam teljesítését szolgálják, másra nem használhatók fel, nem többszörözhetők és nem lemásolhatók.

XIII.2. Weboldal tartalmának állandó pontossága és megbízhatósága tekintetében a szolgáltató felelősségét kizárja. A weboldalon megjelenő további hirdetők webhelyeinek bannerei, linkjei és tartalmai vonatkozásában a szolgáltató a felelősségét kizárja. Ebben az esetben hirdető tartozik teljes kártérítési felelősséggel tartozik helytállni a weboldalra feltöltött, létrehozott vagy egyébként közzétett tartalmakkal kapcsolatban.

XIV.   Adatvédelmi rendelkezések

XIV.1. Résztvevő személyes adatainak kezelésére jelen ÁSZF és a szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak az irányadóak, mely közvetlenül elérhető a keziedzo.hu/adatvedelem oldalon.

XIV.2. Szolgáltató a résztvevő személyes adatait kizárólag a szolgáltatás nyújtásával összefüggő a weboldalon történő képzési regisztráció, valamint a tanfolyam maradéktalan elvégzésére céljából, szolgáltatás nyújtása, jogok gyakorlása és kötelezettség megvalósulása érdekében kezelheti. Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás megvalósításához szükséges mértékben és időtartamra kezeli.

XIV.3. Résztvevő a weboldalon történő regisztrációjával, és egyben a képzési regisztráció leadásával automatikusan és feltétlenül hozzájárul személyes adatainak szolgáltató általi kezeléséhez.

XIV.4. Szolgáltató az adatkezelése során kötelezettséget vállal arra, hogy a természetes személy résztvevő személyes adatainak biztonságát és védelmét saját felelősségére és költségére biztosítja.

 

XV. Záró rendelkezések

XV.1.  Amennyiben jogszabály, vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a résztvevő és a szolgáltató között, abban az esetben az e-mail üzenet írásbelinek minősülő voltát a felek kölcsönösen elfogadják. A szolgáltató és a résztvevő kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés, így az egymás közt folytatandó kommunikáció elsődlegesen az e-mail útján, valamint a keziedzo.hu online felületen történik.

XV.2. Szolgáltatató a képzési regisztráció teljesítése, valamint a tanfolyam maradéktalan és kifogástalan lebonyolítása érdekében jogosult közreműködőt igénybe venni. A közreműködők magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, ekként minden közreműködői jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik.

XV.3.  Amennyiben jogszabályi rendelkezések változása következtében az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelenné válik, az nem érinti az ÁSZF érvénytelenséggel nem érintett részeit. Az érvénytelenné és hatálytalanná vált rendelkezéseik helyébe a jogszabályi rendelkezések lépnek.

XV.4.  Ha a szolgáltató az ÁSZF, illetve a képzési regisztráció alapján őt megillető jogát, vagy jogos igényét gyakorolni elmulasztja, az nem tekinthető jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Azon körülmény, hogy a szolgáltató egy vagy több alkalommal szigorúan nem alkalmazza az ÁSZF valamely lényegi feltételét, vagy eseti kikötését, az nem eredményez jogról lemondást, így saját belátása szerint a későbbiekben adott feltétel vagy kikötés előírtakkal egyező betartását követelheti.

XV.5.  Szolgáltató jelen ÁSZF-t a keziedzo.hu oldalán közvetlenül közzéteszi, ugyanakkor a ÁSZF .pdf formátumban innen letölthető.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta letöltése

 1. számú melléklet- Tanulmányi és vizsgaszabályzat – Alapfokú Tanfolyam; Középfokú Tanfolyam