Adatvédelmi szabályzat

 

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.Bevezető rendelkezések

 1.§ (1) Magyar Kézilabda Szövetség, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a Nemzeti Edzőképző Központ által meghirdetett szabad piaci képzésre jelentkezőket, valamint a http://www.keziedzo.hu weboldalának látogatóit (továbbiakban ők együttesen: érintett(ek), vagy felhasználó(k)),hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) értelmében jár el. Adatkezelő a szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belsőszabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a http://www.keziedzo.hu/adatvedelem elérési címen.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat a Magyar Kézilabda Szövetség, mint szolgáltató (továbbiakban: adatkezelő vagy szolgáltató) által üzemeltetett http://www.keziedzo.hu internetes oldalon kínált szabad piaci képzésekre jelentkezők, ily módon a weboldalon regisztrált felhasználók személyes adat kezelésének és – ezzel összefüggésben – védelmének szabályait foglalja össze. Adatkezelő törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015.szeptember hó 29. napján kiadott ajánlását, és ezért a lehetőleg érthetőbben fejezi ki az adatvédelmi szabályokat.

(2) A szolgáltató az adatkezelést az illetékes Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: Hatóság) bejelentette. A szolgáltató, mint a Hatóságnál számon nyilvántartott adatkezelő valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) értelmében jár el.

2.§ (1) A szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatását igénybe vevők személyes adatainak védelmét valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.

(2) A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő intézkedést.

(3) A szolgáltató jelen szabályzat tartalmát az alábbi jogszabályok feldolgozását követően állapította meg:

a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Iötv.)

b) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET

c) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.);

d) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

e) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

f) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;

g) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai rendelkezéseinek.

(4) Jelen szabályzatban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekre az Iötv., az Elker. tv. és a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek rendelkezései az irányadóak, mely a http://www.keziedzo.hu/ASZF címen közvetlenül elérhető.

2.Értelmező rendelkezések

3 E szabályzat alkalmazása során

 1. érintett: a felhasználó, azaz bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. adatkezelő: a szolgáltató azaz, a Magyar Kézilabda Szövetség., amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 10. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 11. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 12. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 13. adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 14. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 16. weboldal: a www.keziedzo.hu portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az adatkezelő;

3.A szabályzat célja

4.§ (1) A szabályzat elsődleges célja, hogy az adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően.

(2) A szabályzat 4.§ (1) bekezdésére figyelemmel szabályzat célja a Magyar Kézilabda Szövetség Nemzetközi Edzőképző Központja az adatkezelő üzemeltetésében álló www.keziedo.hu weboldalon meghirdetett és elérhető képzésekre közvetlenül, önkéntesen megtett felhasználói regisztrációt követően kapcsolódó, a képzésekre történő jelentkezéssel összefüggő adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása., továbbá az adatkezelővel kötendő képzési szerződés előkészítése, megkötése, végrehajtása.

(3) Jelen Szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján a felhasználó érintett egyértelműen, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. Adatkezelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2015. október 09. napján közzétett az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlása alapján adatvédelmi tájékoztatót (a továbbiakban: tájékoztató) is közöl, mely jelen szabályzat elválaszthatatlan 1. számú mellékletét képezi. Tájékoztatóban az adatkezelő egyszerű szóhasználattal érthetően közli az adatkezelés szabályait és az információs önrendelkezési alapjog lényegi tartalmát.

 

4. A szabályzat hatálya, az adatkezelés időtartama


5.§ (1) A szabályzat 2017. augusztus 10. napjától kezdődő határozatlan időre jön létre. Jelen szabályzat hatályba lépését követően további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.

(2) A szolgáltató a szabályzat egyoldalú módosításának és megváltoztatásának a jogát fenntartja, azzal hogy az érintetteket a szabályzat módosulásáról megfelelő módon (e-mail hírlevél; belépéskor felugró ablak) tájékoztatja.

(3) A tájékoztatást a szolgáltató, akként teszi meg, hogy a módosított szabályzat hatálybalépését megelőzően a felhasználó azt megismerje, ekként dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről. 

6.§ (1) A szabályzat kiterjed valamennyi a szolgáltató által a keziedzo.hu weboldalon fenntartott és üzemeltett szabad piaci képzésekre történő jelentkezéssel összefüggő, ott elérhető minden szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan felmerülő (regisztráció, képzésre történő jelentkezés) adatkezelésre.

(2) Személyi hatály kiterjed

 1. az adatkezelőre, valamint
 2. azon személyekre, akik adatait e szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák,

iii. továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

(3) Szabályzat 6.§ (2) bekezdésére figyelemmel az érintettek személyek köre az alábbiakban kerül további meghatározásra, magyarázó pontosításra. Adatkezelő tehát elsősorban azoknak a

természetes személyeknek az adatait kezeli, akik

 1. a számukra elérhető úton keresztül vagy módon – így a keziedzo.hu weboldalon  történő közvetlen regisztrációval – ügyfélkapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek, az adatkezelő szabad piaci képzési szolgáltatásait igénybe vették, vagy megigényelték; vagy ügyfélkapcsolat kialakításán kívül eső más okból vagy célból jelentkeztek;

(4) A szabályzatban foglalt rendelkezések kiterjednek a szolgáltatást igénybevevő jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli társaságok „személyes” adatainak védelmére.

(5) A szabályzat hatálya kiterjed továbbá mindazon szolgáltatás igénybevevő felhasználóra, aki a weboldalon történő regisztrációval az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit és az Általános Szerződési Feltételekben rögzített adatvédelmi rendelkezéseket elfogadja.

(6) Jelen szabályzat hatálya – ellenkező kikötés hiányában – nem terjed ki

 1. a) az olyan adatkezelésre, amely a weboldalon szolgáltatói engedéllyel hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak.
 2. b) az olyan alternatív weblapok által kezelt adatokra, melyeket az érintett felhasználó a http://www.keziedzo.hu weboldalon található hivatkozás útján ér el.
 3. c) természetes személynek a kizárólag saját személyes céljait szolgáló adatkezeléseire.

(7) Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység esetében a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig, bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év. Kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzat rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

 

II. fejezet

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

5. Adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek és a kezelt adatok körei, valamint az adatkezelés alapelvei

7.§ (1) Általános rendelkezések az adatkezelő szabad piaci képzési szolgáltatás nyújtása körében végzett adatkezelési tevékenysége kapcsán, hogy az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele tevékenységek, szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a szabad piaci képzésen való részvétel, képzésre történő jelentkezés biztosítása, valamint a kapcsolattartás. Személyes adatokat az adatkezelő a szabályzatban meghatározott időpontig őrzi, majd törli, vagy az érintett kérésére a kérelem beérkezésétől számított 1 munkanapon belül, vagy az érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedély visszavonásának beérkezésétől számított 1 munkanapon belül törli azokat.

(2) Általános szabály, hogy az egyes szabad piaci képzésekre történő jelentkezés során lehetőség és egyben kötelezettség van további adatok megadására, amelyek az adott képzésen történő részvétel „bemeneti követelményei”, ily módon feltételei az adatkezelő által nyújtott szabad piaci képzésen való részvételnek. Az adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományokat kizárólag az adatkezelő arra felhatalmazott munkatársa(i) ismerheti(k) meg, ha adatkezelő munkatársa(ka)t foglalkoztat.

(3) Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az általa meghirdetett szabad piaci képzésre regisztráció útján jelentkezzenek és a regisztrációjuk befogadását követően számukra a megfelelő kurzust kiválaszthassák.

(4) Adatkezelő által nyújtott szabad piaci képzés szolgáltatás jellegére figyelemmel a felhasználónak regisztrációja során a következő adatokat kell kötelezően megadnia, mely adatok a regisztrációhoz kötött adatkezeléssel érintett adatok körét jelenti:

 • neve
 • születési neve,
 • születési helye, és ideje,
 • anyja neve,
 • neme,
 • lakcíme,
 • levelezési címe,
 • elektronikus levelezési címe,
 • felhasználó neve,
 • telefonszám,
 • legmagasabb iskolai végzettség,
 • jelszava,
 • felhasználó által választott képzési helyszín,
 • lincenc megszerzésének igénye.

(5) Regisztrációval egyidejűleg az adott kurzusra történő jelentkezés során az alábbi további adatok megadása kötelező, az adott kurzus jellegéből adódóan. Ekkor megadott adatok szintén az adatkezeléssel érintett adatok körét bővítik, ezáltal jelen szabályzatban rögzített adatkezelési szabályok megfelelően alkalmazandók:

 • érettségi bizonyítványra vonatkozó adatok;
 • BSC testnevelő tanár szakon elvégzett 4 sikeresen teljesített félévet, vagy az MKSZ-NEK Alapfokú Edzői Tanfolyamának teljesítését igazoló adatok;
 • OKJ sportedző tanfolyam teljesítését igazoló adatok;
 • szakmai önéletrajz.

(6) Adatkezelő tájékoztatja a felhasználót, hogy a képzésre történő jelentkezés online felületén a szolgáltató által technikailag rögzítésre kerülő adatok köre a következő:

 • a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít (így különösen: IP cím, illetve egyes esetekben az operációs rendszer és a böngésző típusa). Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és munkatarásai /és adatfeldolgozó/ fér hozzá.

(7) Az adatkezelő szolgáltatónak jogában áll a weboldalának regisztrációs menürendszer tartalmát módosítani, így egyes adatmezőket törölni, újabbakat létrehozni. A változásokról a felhasználókat legkésőbb a módosítások igénybevételét megelőzően 15 nappal tájékoztatja.
(8) A felhasználó által megadott személyes adatok megváltoztatására a szolgáltató adatkezelő nem jogosult.

(9) Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamata során az érintett a keziedzo.hu internetes weboldalon közzétett és meghirdetett szabad piaci képzésre regisztrációja útján jelentkezik. Érvényes regisztrációval egyidejűleg az érintett jogosult az adott, számára megfelelő kurzust/képzést kiválasztani, és jelentkezését a meghatározott bemeneti követelmények igazolását követően megerősíteni. Az érintett az adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az adatkezelővel az adatkezelő által meghirdetett képzésről, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy regisztráció során megadott elérhetőségein keresztül az adatkezelő vele kapcsolatba lépjen.

8.§ (1) Személyes adatot a szolgáltató kizárólag jelen szabályzatban meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelés adekvát a törvényi és jelen szabályzatban rögzített előírásoknak, amennyiben az minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének. Az adatkezelésnek minden esetben tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások tekintetében jelen szabályzatban meghatározott céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető a szabályzat 13.§ (1) bekezdésében meghatározottak alapján.

(3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

(4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

(5) A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy, az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

(6) Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a képzési jelentkezések teljesítése, az elszámolás rendezése körében szolgáltató külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

6. Az adatkezelés célja, jogalapja és feltételei

9.§. (1) A szolgáltató az adatkezelésre az www.keziedzo.hu internetes oldalon történő felhasználói önkéntes regisztrációt követően jogosult és egyben köteles. E vonatkozásban az adatkezelés a felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló regisztráció során tett nyilatkozatát követően végezhető, mely nyilatkozat tartalmazza a felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az weboldal és használata, képzésekre történő jelentkezés során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

(2) A szolgáltató által üzemeltetett weboldalon az egyes adatlapokat és regisztrációs űrlapot valamennyi felhasználó saját felelősségére, a jelen szabályzat rendelkezéseihez hozzájárulva tölti ki.

(3) Az adatkezelés jogalapja az érintett felhasználó önkéntes hozzájárulása és beleegyezése az adatkezelésbe.

10.§ (1) Az adatkezelés legfőbb célja a szolgáltató www.keziedzo.hu weboldalon közzétett, Magyar Kézilabda Szövetség Nemzetközi Edzőképző Központja által meghirdetett szabad piaci képzések keretében biztosított képesítés maradéktalan és hiánytalan megszerzése, képzésen való részvétel legteljesebb biztosítása. Ennek keretében a felhasználó regisztrációjakor megadott személyes adatai biztosítja az állandó kapcsolattartást, valamint a felhasználó bejelentkezésekor történő azonosítását, továbbá a képzésen történő részvételét, és a helyszíni beazonosítását, továbbá a képesítés megszerzésével járó dokumentumok kiállítását.

(2) Bizonyos adatok automatikusan kerülnek rögzítésre, melyek célja a szolgáltató által lefolytatott statisztikakészítés az informatikai rendszer állandó fejlesztése és a felhasználók érdekeinek fokozott védelme.

(3) A felhasználó regisztrációjával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltató a felhasználó megadott e-mail címére a képzéssel összefüggő információkat, elektronikus levelet, hírlevelet küldjön.

(4) Amennyiben a felhasználó ehhez hozzájárul, a regisztráció során megadott adatokat az adatkezelő felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

(5) Az adatkezelő szolgáltató a felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag jelen szakaszban írt célok vonatkozásában kezelheti, attól eltérő célra nem használhatja.

11.§ (1) A felhasználó regisztrációjakor személyes adatait saját felelősségére adja meg, azok megfelelőségét az adatkezelő szolgáltató nem ellenőrzi. A megadott adatok valóságtartalmáért kizárólag az azt rendelkezésre bocsátó személy tartozik helytállni.

(2) Valamennyi felhasználó a regisztráció megtételekor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet személyes adatainak megadásával regisztrálta.

(3) Felhasználó tudomásul veszi azt is, hogy szabad piaci képzések keretében megszerezhető képesítések személyhez köthetők, ily módon regisztrációjakor saját nevét köteles megadni, ugyanis a képesítésről szóló okirat a regisztrációkor megadott névre kerül kiállításra.

12.§ (1) A szolgáltató az általa kínált képzésekre történő felhasználói jelentkezés, és  felhasználói részvétel során, azzal összefüggésben jogosult a felhasználó személyes adatait harmadik személyek (képzést lefolytató tanárok, intézmények, oktatók) részére átadni. A felhasználó a szolgáltató erre irányuló jogát regisztrációjával és a képzésre történő jelentkezésével kifejezetten elismeri, és ahhoz hozzájárulását adja.

(2) A szolgáltató a felhasználó személyes adatait szerződéses kapcsolaton kívüli harmadik személyek részére csak kivételesen és abban az esetben továbbíthatja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha ahhoz a felhasználó kifejezetten, külön nyilatkozatban hozzájárul, vagy arra a szolgáltatót jogszabály kötelezi.

(3) Az adatkezelő szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos egyes technikai műveletek folytatása okán jogosult adatfeldolgozó igénybevételére.

 

7. Az adatkezelés időtartama

13.§ (1) Az adatkezelő szolgáltató a személyes adatokat kezelni a felhasználó regisztrációjától kezdődően, annak törléséig köteles. A felhasználó által megadott személyes adatok addig kezelhetőek az adatkezelő részéről, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését (törlési igény). A törlés időpontja a felhasználó törlési igényének szolgáltatói rendszerbe történő beérkezésétől számított 1 nap.

(2) Szolgáltató ugyanakkor a felhasználó regisztrációját automatikusan a felhasználó külön erre vonatkozó kérelme nélkül törli, amennyiben a felhasználó a jelentkezését utóbb, megfelelő határidőben és módon gyakorolt elállásával visszavonja. Ebben az esetben az adatkezelő a felhasználó erre vonatkozó konkrét nyilatkozatának kézbesítését követő 20 napon belül végzi el.

14.§ (1) Amennyiben a szolgáltató jogellenes, megtévesztő személyes adatok használatát fedezi fel, úgy jogosult a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a felhasználó regisztrációját megszüntetni és adatait haladéktalanul törölni.

(2) A szolgáltató jogosult bűncselekmény elkövetésének gyanúja, vagy polgári jogi felelősség felmerülése esetén az ezzel kapcsolatban lefolytatandó eljárás időtartamára az adatokat megőrizni.

8.Az adatbiztonság követelménye

15.§ (1) Az adatkezelő szolgáltató a felhasználói személyes adatok adatkezelési műveletit, akként tervezi meg, és úgy hajtja végre, hogy biztosítja a törvények jelen szabályzat és az érintettek magánszférájának védelmét.

(2) A szolgáltató adatbiztonság körében tett intézkedései védelmet biztosítanak különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

16.§ (1) Az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

(2) Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

(3) Az adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően kezeli, és azokat csakis a vele partneri kapcsolatban álló, az adott képzést lebonyolító intézmény képzésért felelős koordinátorával osztja meg. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

9. A felhasználó jogai és érvényesítésük

17.§ (1) A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatkezelők nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A felhasználó a kérelmét írásban, postai vagy elektronikus úton küldheti meg az adatkezelő részére a szabályzat 21.§ (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatói elérhetőségekre. Az adatkezelő szolgáltató a kérelem megérkezésétől számított legkésőbb 25 napon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő munkanapot kell tekinteni.

(2) Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg kell tagadni a 2011. évi CXII. törvény alapján,

 1. ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.
 2. az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíteni köteles.
(3) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintet jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. Ugyanakkor, ha személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is. Az érintett jogosult arra is, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki. Az adatokat a fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles, ha

 1. az adat kezelése jogellenes;
 2. az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 3. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 4. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 5. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 6. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 7. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 8. a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Abban az esetben, ha az adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Személyes adatokban bekövetkezett változás miatti helyesbítést, illetve a személyes adatok törlése iránti igényét a felhasználó írásban, postai vagy elektronikus úton küldheti meg az adatkezelő jelen szabályzat 21.§ (1) pontjában meghatározott szolgáltatói elérhetőségek valamelyikére.

(4) Felhasználó személyes adatainak törlését vagy módosítását követően a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

18.§ (1) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

(2) Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

(3) Érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

(4) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.

(5) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

10. Felhasználó kötelezettségei

19.§ (1) A felhasználó a szolgáltató weboldalának, valamint képzésre történő jelentkezési rendszerének használata során a mindenkor hatályban levő törvényi rendelkezéseket betartani, jogellenes más felhasználók jogos érdekét sértő magatartástól tartózkodni köteles.

(2) A felhasználók az oldal használata során – például fórumon – más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult.

 

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. Bírósági jogérvényesítés


20.§ (1) A felhasználók adatkezeléssel, az oldal használatával kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

(2) A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5. cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon:+36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu).

(3) Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

(4) Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Abban az esetben, ha Adatkezelő adatfeldolgozót vett igénybe, az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

12. Az adatkezelő adatai és elérhetőségei

21.§ (1) Az adatkezelő: Magyar Kézilabda Szövetség (rövidített név: MKSZ; székhely: 1087, Budapest Könyves Kálmán krt. 76; telefonszám: +361 435 4222; e-mail címe: keziedzo@keziszovetseg.hu; nyilvántartási szám: 00 18 161777; adószáma: 18161777242; fax…) Adatkezelő székhelyén elérhető munkanapokon 8 óra és 16 óra között.

I. számú melléklet

MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG

rövidített adatvédelmi tájékoztatója

 

Magyar Kézilabda Szövetség, mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy az általa meghirdetett szabad piaci kézilabda-edző képzésekre jelentkező, és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó alapvetői jogai a legteljesebb mód érvényre jussanak.

Ebből adódóan az adatkezelő tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályok, a mindenkor hatályos

Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen rövid adatvédelmi tájékoztató az adatkezelő által üzemeltetett és fenntartott www.keziedzo.hu internetes weboldalon közzétett Adatvédelmi Szabályzatának rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos szabályairól. Jelen Tájékoztató az Adatvédelmi Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő.

Kik az érintettek?

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az adatkezelő kezeli, továbbá azon személyek, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelések érintik. Az érintettek tehát elsődlegesen a képzésre jelentkezők, valamint azok, akik az adatkezelő által kínált szabad piaci képzés iránt érdeklődnek, de résztvevővé nem válnak.

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az adatkezelő?

Adatkezelő az általa meghirdetett képzésekre jelentkezők – regisztrációt követően – megadott személyes adatait kezeli, ily módon szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelést végez.

Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?

Adatkezelő a regisztrációval egyidejűleg leadott képzésre történő jelentkezés kapcsán az alábbi személyes adatokat kezeli:

Adatkezelő által nyújtott szabad piaci képzés szolgáltatás jellegére figyelemmel a felhasználónak regisztrációja során a következő adatokat kell kötelezően megadnia, mely adatok a regisztrációhoz kötött adatkezeléssel érintett adatok körét jelenti:

 • neve
 • születési neve,
 • születési helye, és ideje,
 • anyja neve,
 • neme,
 • lakcíme,
 • levelezési címe,
 • elektronikus levelezési címe,
 • felhasználó neve,
 • telefonszám,
 • legmagasabb iskolai végzettség,
 • jelszava,
 • felhasználó által választott képzési helyszín,
 • lincenc megszerzésének igénye.

Regisztrációval egyidejűleg az adott kurzusra történő jelentkezés során az alábbi további adatok megadása kötelező, az adott kurzus jellegéből adódóan. Ekkor megadott adatok szintén az adatkezeléssel érintett adatok körét bővítik, ezáltal jelen szabályzatban rögzített adatkezelési szabályok megfelelően alkalmazandók:

 • érettségi bizonyítványra vonatkozó adatok;
 • BSC testnevelő tanár szakon elvégzett 4 sikeresen teljesített félévet, vagy az MKSZ-NEK Alapfokú Edzői Tanfolyamának teljesítését igazoló adatok;
 • OKJ sportedző tanfolyam teljesítését igazoló adatok;
 • szakmai önéletrajz.

Melyek az adatkezelések céljai?

Az adatkezelések általános céljai a következők: az Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, végrehajtása, Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése, visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása. Az adatkezelések egyedi céljai az egyes adatkezelési tevékenységekhez köthetőek és az Adatvédelmi Szabályzatban kerültek meghatározásra.

Az adatkezelések céljai alapvetően az adatkezelések hétköznapi értelembe vett céljaival egyeznek meg.

Milyen felhatalmazás és milyen jogszabályok alapján kezeli az adatokat az adatkezelő?

Főszabály az, hogy az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján, amelyet megadhat nyilatkozatban, szerződés keretében, vagy a

Szabályzat szerinti más módon, vagy ráutaló magatartással.

A hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, tehát az önkéntességet, a határozottságot (egyértelműséget) és a tájékozottságot is teljesíti. Ezen felül az adatok kezelését jogszabály kötelezően elrendelheti, ekkor az adatkezelés kötelező. Az említett jogszabályokon kívül az Adatkezelő elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény,a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, továbbá egyéb jogszabályok, és hatósági ajánlások alapján kezeli az adatokat.

Az adatkezelő mennyi ideig kezeli az adatokat?

Az adatkezelés időtartama függ az adatkezelési tevékenységtől, és attól, hogy az adatkezelés önkéntes, vagy kötelező. Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység esetében a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy az érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig, vagy bíróság, vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért. Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses

Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató, így a

Szabályzat I. sz. melléklete útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

Milyen jogaim vannak?

Érintett jogai a következők:

 • a tájékoztatás joga,
 • a helyesbítés joga,
 • a törléshez való jog,
 • az adatok hordozhatóságához való jog,
 • az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja, – a … e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal teheti meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi

Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles

bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő kijelenti, hogy a közölt személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, külföldre nem továbbítja; a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette.

A Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.